WB01343_.gif (599 bytes)WB01345_.gif (616 bytes)

2014 Elsevier
 

Omslag / Cover Jacques de Loustal

Online shop:
http://www.magvilla.nl/magazine/191/elsevier


Specificaties tijdschrift
Editie: 28
Verschenen op: 10-07-2014
Frequentie: weekblad [51 x per jaar]
Aantal pagina's: 146
Taal: Nederlands
Prijs: € 6,95
Categorie: opiniebladen

Dubbeldik zomernummer - Syp Wynia: Marx is terug van weggeweest - Ellen van Rijn: 'Als acteur verschuil je je, als schrijver kan dat niet' - Zangeres Giovanca: orthopedagoog werd een ster op het podium - De laatste zomer van prins Bernhard - Op stap met dé makelaar van Monaco - Wijn met weinig alcohol is wel zo lekker - Remco Campert wordt 85: 'Ik ben een kleinschalig denker'

Over het magazine Elsevier
Elsevier is een opinieblad dat orde wil scheppen in de informatiechaos. En dat vooral met betrekking tot de interessevelden economie, politiek, financiën, wetenschap en cultuur. Daarbinnen wordt geselecteerd op relevantie voor de lezers. Elsevier praat die lezers bij over de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen. Het levert een bijdrage aan bezinning, opinievorming en discussie over actuele onderwerpen.

Bestel deze Elsevier http://www.elsevier.nl/

http://www.elsevier.nl/Deze-week-in-Elsevier/

Elsevier  Nr. 27 - juli 2012


Elsevier 9 juli 2011

2015

 

Drie keer Loustal OMSLAGEN /

Elseviers zomercovers van Franse illustrator stemmen mild melancholiek.


René van Rijckevorsel

De zonnige illustraties van de beroemde Franse illustrator Jacques de Loustal (58) laten zich kenschetsen in drie woorden: nostalgie, warmte en licht. Loustal heeft op verzoek van de redactie inmiddels drie covers voor een zomernummer van Elsevier gemaakt. Alledrie zijn het taferelen aan een baai die associaties oproepen met een loom kabbelende Middellandse Zee of de langzame deining van de Italiaanse meren. Kusten waar je liever in een vergane -gloriehotel vertoeft en op het strand aan de overkant een gebarbecued sardientje eet, dan in een vijfsterrenresort met airconditioning en overvloedige buffettafels. Een paar palmpjes, een eenzaam wolkje, een boot op de blauwe horizon: het roept bij Loustal allemaal een gevoel van milde melancholie op. Loustal, opgeleid als architect en illustrator, tekent graag gebouwen, maar is vooral dol op dieren: pinguïns, honden, elanden, ze duiken op de raarste plaatsen op. Voor het omslag van dit zomernummer van Elsevier deed hij een beroep op een bijzondere vogelsoort: een meeuwachtige met papegaaie - kleuren.
Over zijn inspiratie zegt hij: 'Het zijn impressies die me gewoon overkomen. Ik werk niet volgens een bepaald motief, maar ik houd er wel van om me mijn reizen te herinneren. Als ik reis, ben ik in een staat van maximale ontvangst.' Daartoe gebruikt hij ook zijn camera, een Leica. De impressies van die reizen legt hij vast in carnets de voyages, wat realistischer van toon en kleur dan zijn tijdschriftomslagen. Loustal heeft ook een minder zonnige kant. Dan tekent hij loodsen en fabrieken in zwart-wit, of ijsbergen onder donkere hemels. Maar die kunst wordt minder geschikt geacht voor zomerse covers voor The New Yorker of Elsevier.
Google translate:

 

René Rijckevorsel

Les illustrations vives de la célèbre illustrateur français Jacques de Loustal (58) se laissent caractérisé en trois mots: nostalgie, de la chaleur et de la lumière. Loustal a fait trois couvertures pour une question de Elsevier été demandé par les éditeurs. Tous les trois sont des scènes sur une baie qui évoquent des associations avec une Méditerranée rodage langoureux ou la houle lente des lacs italiens. Côtes où vous préférez habiter dans un hôtel fades gloire et sur ​​la plage en face de manger une boîte de sardines au barbecue, puis dans un centre de villégiature cinq étoiles avec la climatisation et les tables du buffet abondant. Un peu palmiers, un nuage solitaire, un bateau sur l'horizon bleu: il évoque Loustal tous un sentiment de mélancolie légère. Loustal, architecte de formation et illustrateur, dessine comme les bâtiments, mais est particulièrement aime les animaux: pingouins, des chiens, des élans, ils plongent dans les endroits les plus étranges. Pour la couverture du numéro d'été de Elsevier, il a fait appel à une espèce particulière d'oiseau, une mouette-comme avec Parrot - couleurs.
A propos de son inspiration, il dit: «Ce sont des impressions qui vient de m'arriver. Je ne travaille pas selon un certain rythme, mais je sorte de plaisir à rappeler. Mes voyages Quand je voyage, je suis dans un état de réception maximale ". Et il utilise aussi son appareil photo, un Leica. Les impressions de voyage, il enregistre dans Carnets de voyages, le ton plus réaliste et la couleur de son couvertures de magazines. Loustal a aussi un côté moins brillant. Puis il attire les entrepôts et les usines en noir et blanc, ou des icebergs sous un ciel sombre. Mais l'art est considéré comme moins approprié pour les couvertures d'été pour The New Yorker de Elsevier.
 

Google translate:
The bright illustrations of the famous French illustrator Jacques de Loustal (58) let themselves be characterized in three words: nostalgia, warmth and light. Loustal has now made ​​three covers for a summer issue of Elsevier requested by the editors. All three are the scenes on a bay that evoke associations with a languid lapping Mediterranean or the slow swell of the Italian lakes. Coasts where you prefer to dwell in a faded-glory hotel and on the beach across the street eating a barbecued sardine, then in a five star resort with air conditioning and abundant buffet tables. A few palmetto, a lonely cloud, a boat on the blue horizon: it evokes Loustal all a sense of mild melancholy. Loustal, trained as an architect and illustrator, draws like buildings, but is particularly fond of animals: penguins, dogs, elk, they dive in the strangest places. For the cover of the summer issue of Elsevier, he appealed to a particular species of bird, a gull-like with parroty - colors.

About his inspiration, he says: "These are impressions that just happened to me. I do not work according to a certain pattern, but I kind of like to remember. My travels When I travel, I am in a state of maximum reception. "And he also uses his camera, a Leica. The impressions of traveling he records in Carnets de voyages, more realistic tone and color than his magazine covers. Loustal also has a less bright side. Then he draws warehouses and factories in black and white, or icebergs under dark skies. But art is considered less suitable for summer covers for The New Yorker of Elsevier.
 

 

 

 

 

  

 


2011

2012

2014

2015

2016 Ibiza


http://www.elsevier.nl/Deze-week-in-Elsevier/