WB01343_.gif (599 bytes)WB01345_.gif (616 bytes)

2004 le Figaro, 5-8-2004: "Porte Océane"
 

"le Figaro" Porte Océane. Ill. Loustal.
La Rochelle and Simenon par Olivier Delcroix

Loustal : Simenon